Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

« ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ »

«Θα είναι το ακόμη ισχυρότερον σημείον των καιρών, εάν ύστερον από την ίδρυσιν Εβραϊκού κράτους, και μάλιστα την κατάληψιν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως των παναρχαίων Εβραϊκών ονείρων, αποτολμηθή η ανοικοδόμησις του επί στρατηγού Τίτου το 70 μ.Χ. καταστραφέντος μοναδικού δια τους Εβραίους Ναού, του Ναού του Σολομώντος. Ήδη, ως ανεγράφη εις το Ολλανδικόν περιοδικόν “Κλήσις του μεσονυκτίου”, “το Ισραήλ έχει παραγγείλει εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής 60.000 τόννους από τας πλέον ακριβάς πέτρας ονυχίτου κλπ., που λατομούνται εις την Πολιτείαν Μπέντφορντ, αι οποίαι προορίζονται να σταλούν εις το Ισραήλ δια την ανοικοδόμησιν του Ναού του Σολομώντος”! Ο ραδιοφωνικός σταθμός “Η φωνή της Αμερικής” ανήγγειλεν εις εκπομπήν του προ μηνών, ότι “συνεκεντρώθη ποσόν δισεκατομμυρίων δολλαρίων εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, το οποίον προορίζεται δια το Ισραήλ, δια την ανοικοδόμησιν του Ναού του Σολομώντος, του οποίου τα σχέδια συνεχώς ετοιμάζονται, και ο οποίος θα αφιερωθή εις τον εντός ολίγου ερχόμενον ΜΕΣΣΙΑΝ”!!...

Τούτο μας υπενθυμίζει το του αποστόλου Παύλου, που ομιλεί περί του Αντιχρίστου, “ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον Ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός” (Β΄ Θεσσ. β΄ 3-4).
Το θέμα της ανεγέρσεως του Ναού είναι σημείον αντιλεγόμενον μεταξύ και αυτών των Εβραίων, ραββίνων και θεολόγων, ως έγραψε προ ετών Γάλλος δημοσιογράφος εις την εβδομαδιαίαν εφημερίδα “Πρωΐα”. Οι μεν θεολόγοι λέγουν, ότι μάλλον ο Ναός θα κτισθή πριν κάμη ο Μεσσίας την εμφάνισίν του, οι δε ραββίνοι ισχυρίζονται, ότι ο Ναός θα κτισθή υπό του Μεσσίου. Ο ραββίνος της Ιερουσαλήμ Σαμουήλ Νάθαν εις ερώτημα, πότε θα κτισθή ο Ναός, απήντησε: “Κατελάβομεν την Πόλιν του Θεού, εισερχόμεθα εις την μεσσιανικήν εποχήν δια τον Ιουδαϊκόν λαόν”. Είναι δε γνωστόν, ότι επί του Ιουλιανού του Παραβάτου επεχείρησαν κατόπιν αδείας τούτου να κτίσουν τον Ναόν, αλλά μόλις ήρχισαν αι εργασίαι προς τούτο, εξεπέμποντο παράδοξοι φλόγες εκ του εδάφους και εφόνευον δεκάδας εργάτας, και ούτως εγκατέλειψαν την προσπάθειαν. Το γεγονός τούτο αναφέρει και ο ιερός Χρυσόστομος εις τους περιφήμους λόγους κατά Ιουδαίων, και ο ιστορικός Ευσέβιος Καισαρείας. Υπάρχουν περισσότεραι ενδείξεις και πιθανότητες να τον κτίσουν προ της εμφανίσεως του… Μεσσίου! Ήδη ετοιμάζονται. Αλλ’ ημπορεί να τον κτίση και ο ίδιος ο… Μεσσίας των. Τούτο θα φανή κατά το εγγύς μέλλον με την εξέλιξιν των γεγονότων, που ραγδαίως εξελίσσονται επί των ημερών μας».

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 75-76)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου