Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

« ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ »

«Το είπεν ο θείος Παύλος γράφων προς τους Θεσσαλονικείς, ότι σημείον του τέλους του κόσμου, της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, θα είναι η αποστασία, η γενική αποστασία του κόσμου από τον Κύριον: “Μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον…” (Β΄ Θεσσαλ. β΄ 3-4). Πρώτον λοιπόν σημείον προ του τέλους θα είναι, ότι όλος ο κόσμος θα απομακρυνθή και θα αποστατήση από τον Θεόν και γέννημα της αποστασίας θα είναι η εμφάνισις του Πλάνου, του Αντιχρίστου, “…και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας” (αυτόθι). Τότε θα επικρατούν εν τω κόσμω αναρχικαί Δημοκρατίαι, απιστία και αθεΐα… Καταρράκωσις και εξευτελισμός της προσωπικότητος του ανθρώπου άνευ προηγουμένου, ολοσχερής φυγάδευσις της αιδούς. Ωργανωμένον το κακόν, προβαλλόμενον άνευ όρων και ορίων. Και ζωηρά επάνοδος των Σοδομιτικών επαισχύντων αμαρτημάτων εις όλον τον κόσμον, ιδίως εν Αγγλία, Αυστραλία, Σουηδία, όπου η ομοφυλοφιλία ανεγνωρίσθη υπό του Κράτους ως νόμιμος και αι Εκκλησίαι του τόπου προβαίνουν εις τέλεσιν γάμων ομοφυλοφίλων δια ιερέων και αρχιερέων!...

Τα Σόδομα και ο προκατακλυσμιαίος κόσμος επανέρχονται… Ο τύπος ανέγραψεν, ότι εις την Αγγλίαν το ήμισυ του πληθυσμού είναι ομοφυλόφιλοι, εις την Αμερικήν είναι περισσότεροι των τριάκοντα εκατομμυρίων!... Εις την Σουηδίαν εγένετο Νόμος επιτρέπων τον γάμον μεταξύ αδελφών! Εις την Γαλλίαν λειτουργεί, ως και αλλαχού, ο βρωμερώτερος σύλλογος υπό την επωνυμίαν “Διεθνής Σύλλογος… νεκροφίλων!...”. Δηλαδή, της πλέον ειδεχθούς μορφής ανωμάλου και απαισίας αμαρτίας, του να ασελγούν επί νεκρών γυναικείων σωμάτων… Ακόμη δια πρώτην φοράν εμφανίζεται ο γυναικείος κόσμος τελείως ολόγυμνος, όχι μόνον εις τον κινηματογράφον, εις το θέατρον και εις τα περιοδικά, αλλά και εις την πλαζ και εις τους δρόμους! Ποικιλόμορφος διαστροφή της νεότητος, ανταρσία, ασέβεια, παραφροσύνη και έξαλλος ενδυμασία νέων και νεανίδων! Απιστία και ασέβεια και αθεΐα κηρυσσομένη δημοσίως, βλασφημία από άκρου εις άκρον του παναγίου ονόματος του Κυρίου μας και της Παναγίας, θρησκευτική αδιαφορία του κόσμου, ως και άλλα πολλά, ων ουκ έστιν αριθμός, τα οποία “αισχρόν εστι και λέγειν” κατά τον θείον Παύλον…
Επίσης υπάρχει πιθανότης καθώς και μερικοί υποστηρίζουν, η αποστασία που αναφέρει ο θ. Παύλος, να αναφέρεται και εις την αποστασίαν της Εκκλησίας, η φοβερή διαίρεσις εις το Πανάγιον Σώμα της, ως και τρομακτική εκκοσμίκευσις που επέστη τα τελευταία χρόνια, εις τους Ι. Ναούς, εις την ενδυμασίαν, ακόμη και εις αυτήν την λατρείαν. Πιο πολύ εις το κήρυγμα. Από όλους σχεδόν τείνει να καταργηθή το κήρυγμα γύρω από την μετάνοια, ως και το απολογητικόν ύφος, που τόσον είναι αναγκαία δια τον παραστρατημένον σημερινόν κόσμον. Αι λέξεις αμαρτία, αποστασία, πορνεία, μετάνοια, επιστροφή εις τον Χριστόν τείνουν να εκλείψουν από τους άμβωνας, γιατί σοκάρουν πλέον, εντρέπονται οι κήρυκες του θ. λόγου ιδίως οι υψηλά ιστάμενοι κληρικοί, να ομολογήσουν Χριστόν, αρνηταί και προδόται του Χριστού μας, ουαί εις όλους αυτούς…
Επίσης έχομεν την ύπουλον οργάνωσιν της Μασωνίας, τον Οικουμενισμόν, τον οδοστρωτήρα πασών των θρησκειών, και ιδίως της Ορθοδοξίας μας, ο οποίος ευσχημόνως ισοπεδώνει τας θρησκευτικάς διαφοράς και τα δόγματα, ως και την ίδρυσιν θρησκείας του Σατανά… Έχομεν επίσης την άνοδον και κατάληψιν υψηλών Εκκλησιαστικών θέσεων υπό ασεβών, απίστων, Μασώνων, Οικουμενιστών και ανηθίκων κληρικών, που τα τελευταία έτη κατακρημνίζουν με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλά των ό,τι παραμένει ακόμη όρθιον!»

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 66-70)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου