Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

« Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ »

  
     Με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων κατά την ημέρα της Κυριακής, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό. Ο αρμόδιος Υπουργός αποφάσισε με την άδεια της σημερινής νεοταξικής κυβερνήσεως και χωρίς την έγκριση του Ελληνικού λαού, το άνοιγμα των καταστημάτων κάποιες Κυριακές για αρχή, με σκοπό αργότερα να ανοίγουν κάθε Κυριακή. Σκοπός τους είναι όχι μόνο να μας αφανίσουν οικονομικά, αλλά να μας δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Μέσα στα σχέδιά τους είναι να διαλύσουν την Εκκλησία, την πατρίδα, την οικογένεια, την κοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις και πολλά άλλα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες να περνούν μέτρα, που υποβαθμίζουν την ένδοξη Ελλάδα μας. Υπηρετούν τον διεθνή Σιωνισμό ως καλά και υπάκουα παιδιά του.
     Στην Γένεση διαβάζουμε : «Ευλόγησε δε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη, αγίασε αυτή και ως αγία την όρισε, διότι κατ’ αυτήν κατέπαυσε την δημιουργία Του και αναπαύθηκε μετά την δημιουργία των έργων, τα οποία από της πρώτης ημέρας άρχισε να δημιουργεί» (ΓΕΝ. 2, 3). Η αργία της Κυριακής είναι μία από τις δέκα εντολές του Θεού. «Έξι ημέρες πρέπει να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου∙ την δε ημέρα την εβδόμη, ημέρα αναπαύσεως, θα την αφιερώνεις στον Κύριο τον Θεό σου. Κατ’ αυτήν δεν θα κάνεις κανένα έργο εσύ και ο υιός σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου, το βόδι σου, το υποζύγιό σου και κάθε ζώο σου∙ και αυτός ακόμη ο ξένος, ο οποίος παραμένει προσωρινώς κοντά σου» (ΕΞ. 20, 9-10). Ο Μέγας Κωνσταντίνος με Αυτοκρατορικό Διάταγμα της 3ης Μαρτίου 321 προς την Ρώμη, επιβάλλει ως αργία την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
     Ας ακούσουμε τώρα τι έχει πει για την αργία της Κυριακής ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. «Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλεν τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον∙ φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού ακούουν τον παπά μας να λέγη : “Ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών”. Διότι εκείνο οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν δια να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον της κεφαλής των. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είνε η Ανάστασις του Χριστού μας.
     Διότι Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια, γήϊνα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είνε τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας∙ ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είνε αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν∙∙ και ή σε θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή την γυναίκά σου, ή το παιδί σου, ή το ζώόν σου ψοφά, ή άλλον κακόν σου κάμνει.
     Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είνε αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πως πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Την φυλάγετε την Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάμνετε ; Άκουσε, παιδί μου∙ να το σμίγης όλο και να το κάμνης επτά μερίδια∙ και τα εξ μερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτόν σου, και το άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσέ το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την Εκκλησίαν, δια να ευλογήση ο Θεός τα πράγματά σου. Και αν τύχη ανάγκη και θέλης να πωλήσης πράγματαφαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει∙ αλλά δώσέ τα ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγη ο Θεός» (Κοσμάς ο Αιτωλός, «Προφητείες και Διδαχές», Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, 189-190).
     Η Κυριακή για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για τους Έλληνες είναι ιερή ημέρα με όλη της την σημασία. Πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι της Κυριακάτικης αργίας και της Θείας Λειτουργίας που τελείται σε όλους τους Ορθόδοξους Ναούς, εκείνη την ημέρα σμίγει η οικογένεια και οι φίλοι γύρω από το μεσημεριανό τραπέζι. Αυτή την παραδοσιακή κατάσταση για την ελληνική οικογένεια έρχονται τώρα οι φωστήρες της οικονομίας να την διαλύσουν. Γιατί ο υπάλληλος που εργάζεται σε ένα εμπορικό κατάστημα είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο γονιός μας, ο αδελφός μας ή η αδελφή μας, το παιδί μας. Και αν ο έμπορος μίας μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί να αποφασίσει να μην ανοίξει το κατάστημά του, αυτό δεν ισχύει για τα πολυκαταστήματα, που στο βωμό του κέρδους μίας ακόμη εργάσιμης ημέρας δεν θα διστάσουν να θυσιάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις.
     Αγαπητοί μου φίλοι, ας σταματήσουμε να λέμε «τι πάθαμε;», «που μας οδηγούν αυτοί που μας κυβερνούν!», «τι θα κάνουμε;» Τώρα είναι καιρός για να αντιδράσουμε. Να μην πάμε να ψωνίσουμε σε κανένα κατάστημα, που είναι ανοικτό κατά την ημέρα της Κυριακής. Να αποδοκιμάσουμε την απόφαση της κυβέρνησης και τους εμπόρους που ακολουθούν αυτή την απόφαση. Αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα για να αντιδράσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε απεργία, να κατέβουμε να αποκλείσουμε την είσοδο κάποιου καταστήματος. Απλά να μην πάμε για ψώνια. Ο καθένας που θα πάει για ψώνια επιβραβεύει και δικαιώνει την επιλογή αυτών που αποφάσισαν να επιτρέψουν το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή. Αν τώρα που ξεκινάει να εφαρμόζεται το μέτρο αυτό δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον κόσμο, ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος θα το παραμερίσει. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Να αντιδράσουμε στα κελεύσματα του Διεθνούς Σιωνισμού. 
Με αγάπη Χριστού,
π. Βασίλειος.