Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

« ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ »

«Δεν θα είμεθα μακράν της αληθείας, εάν μεταξύ των σημείων των καιρών κατατάξωμεν και την άγνοιαν, συγχρόνως δε και την αδιαφορίαν, που θε έχη τότε όλος ο κόσμος. Και επόμενον είναι να περιπέση εις τρομακτικήν παγίδα. Όχι μόνον θα παγιδευθούν οι άνθρωποι του κόσμου, οι οποίοι δεν ασχολούνται με πνευματικά θέματα, αλλά και όλοι σχεδόν οι κάπως αρμόδιοι, και περισσότερον οι αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και θεολόγοι, οι οποίοι θα αδιαφορούν και θα απιστούν ενώπιον των τρομακτικών γεγονότων του τέλους του κόσμου και της Παρουσίας του Κυρίου. Αλλά και αυτήν ακόμη την παρουσίαν του Πλάνου, όταν ούτος θα εμφανισθή, θα παρανοήσουν και θα αμφισβητήσουν, ελάχιστοι δε θα εννοήσουν, άσημοι και ταπεινοί του κόσμου τούτου, εκ των ελαχίστων, όπως είπεν ο Κύριος, το λεγόμενον υπό του θείου Παύλου “λείμμα”.

Ο κόσμος, παρά τα τρομακτικά και περίεργα σημεία, την μεγάλην θλίψιν, την πρωτοφανή ανησυχίαν, και τας μεγάλας αλλεπαλλήλους καταστροφάς επί του πλανήτου, που περιγράφει η Αποκάλυψις, θα μένη αδιάφορος και ασυγκίνητος, και θα θεωρή τα πάντα φυσικά και τυχαία φαινόμενα.
Ούτω συνέβαινε πάντοτε κατά το παρελθόν, συμβαίνει δε και σήμερον, που κατ’ αρχάς μεν παραξενευόμεθα, αλλά κατόπιν δεν δίδομεν την πρέπουσαν σημασίαν, ούτε καν υποπτευόμεθα, μήπως αυτά είναι παιδαγωγικά μέσα του Κυρίου, προς μετάνοιαν και επιστροφήν, ή προάγγελοι επερχομένων μεγαλυτέρων δεινών και της Παρουσίας του Κυρίου. Ούτως ο Πλάνος θα κάμη την εμφάνισίν του φυσιολογικώς και ανυπόπτως! Και επειδή θα είναι ισχυρός και πανέξυπνος πολιτικός και αρχηγός Κράτους (του Ισραήλ), δεν θα δώση σημασίαν ο κόσμος και προσοχήν, μήπως ο τοιούτος είναι ο Αντίχριστος. Όχι μόνον δεν θα τον προσέξη ο κόσμος, αλλά θα ξετρελλαθούν μαζί του όλοι, ιδίως η νεότης της εποχής εκείνης. Καίτοι θα τον αναγνωρίσουν και θα τον ονομάσουν οι Εβραίοι Μεσσίαν, καίτοι θα κάμνη παράξενα πράγματα και θαύματα, ο κόσμος δεν θα ανησυχήση και δεν θα προσέξη, πλην ελαχίστων, των ταπεινών οπαδών του Κυρίου μας Ιησού. Αλλ’ ούτε και εις το επίμονον κήρυγμα των δύο προφητών Ηλία και Ενώχ περί του Αντιχρίστου και της Παρουσίας του Κυρίου θα δώσουν σημασίαν οι αρμόδιοι. Φαίνεται, ότι ούτω θα είναι το πανάγιον θέλημα του Κυρίου μας».

 («Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 83-84)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου