Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

« Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ »

«“Πεσούνται στόματι μαχαίρας, και αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη, και Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό εθνών, άχρι πληρωθώσι καιροί εθνών” (Λουκ. κα΄ 24). Η ως άνω προφητεία του Κυρίου ήρχισε να εφαρμόζεται μετά την σταύρωσίν Του, κατά το 70 μ.Χ., οπότε ύστερον από πενταετή πολιορκίαν της πόλεως Ιερουσαλήμ υπό του στρατηγού των Ρωμαίων Τίτου, μετά ταύτα αυτοκράτορος της Ρώμης, κατελήφθη αύτη και κατεστράφη τελείως μαζί με τον ιστορικόν και μοναδικόν ναόν, τον Ναόν του Σολομώντος, και συγχρόνως τον διασκορπισμόν των Ιουδαίων εις όλον τον κόσμον. Την τρομακτικήν αυτήν καταστροφήν, που προείπεν ο Κύριος περιγράφει με τα μελανώτερα και τρομακτικώτερα χρώματα ο σύγχρονος Ιουδαίος ιστορικός, ο Φλάβιος Ιώσηπος, εις την “Ιουδαϊκήν Αρχαιολογίαν”. Ο Ιώσηπος σημειώνει, ότι ήτο η εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, όταν εξέσπασεν ο πόλεμος, και είχον συγκεντρωθή από όλα τα μέρη περί το εν εκατομμύριον Εβραϊκού λαού εις την Ιερουσαλήμ δια την εορτήν. Κατά το διάστημα της πολιορκίας ο εχθρός συνέλαβε περί τας πεντακοσίας χιλιάδας, τους οποίους εσταύρωσεν, οι υπόλοιποι εθανατώθησαν εις τας μάχας και οι άλλοι έφαγον ο ένας τον άλλον εκ της τρομακτικής πείνης. Όταν εκυριεύθη η πόλις, υπήρχον εν αυτή μόνον ενενήκοντα χιλιάδες λαού, τους οποίους ηχμαλώτισε και διεσκόρπισεν εις όλα τα έθνη. Και ούτω συγχρόνως ήλθεν η κατάρα, την οποίαν επεκαλέσθησαν, τότε μεν επί των κεφαλών των, ύστερον δε, εις τας ημέρας του Χίτλερ, επί τα τέκνα αυτών. Διότι ούτος εθανάτωσε κατά την διάρκειαν του Παγκοσμίου πολέμου 1940-45 περί τα εξ εκατομμύρια Εβραίους! “Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών” (Ματθ. κζ΄ 25).

Ήρχισε, λοιπόν, η προφητεία του Κυρίου περί του Ιουδαϊκού λαού και της πόλεώς των να εφαρμόζεται από τότε, δια να ολοκληρωθή προφανώς επί των ημερών μας, που όντως έληξεν αύτη με την επανάκτησιν τόσον της απολεσθείσης πατρίδος των, όσον και της πόλεώς των Ιερουσαλήμ».

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 54-55)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου