Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

« ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ »

«Η τρομακτική πλήθυνσις της γνώσεως, αι καταπληκτικαί εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν είναι εις την ουσίαν απλώς εξέλιξις και πρόοδος, είναι σημείον των καιρών προφητευόμενον πεντακόσια έτη και πλέον προ Χριστού υπό του προφήτου Δανιήλ, είναι σημείον της συντελείας, ως ο ίδιος προφήτης λέγει: “Και συ, Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας, έως διδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις” (ιβ΄ 4). Το δε Εβραϊκόν κείμενον λέγει: “Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή”. Το πρώτον είναι πλέον αυτοερμήνευτον. Με την μεγάλην επιστημονικήν πρόοδον της ανθρωπότητος, τας θαυμαστάς εφευρέσεις, όντως επληθύνθη σφόδρα η γνώσις.

Αλλά και το δεύτερον, το “περιτρέχειν”, είναι χαρακτηριστικόν. Σήμερον με τα τόσον εύκολα ταξείδια, με τα ταχύτατα μέσα επικοινωνίας, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πυραύλους και δορυφόρους, με την αδιάκοπον και συνεχή ταχυτάτην μετακίνησιν ατόμων και ομάδων από το εν μέρος του κόσμου εις το άλλο, τας εκδρομάς και τον τουρισμόν, οι άνθρωποι “περιτρέχουν”…
Εντεύθεν η αύξησις και πλήθυνσις της γνώσεως δεν είναι σημείον προόδου, αλλά λόγω κακής χρήσεως είναι σημείον παρακμής του κόσμου, με φυσικόν αποτέλεσμα το φρικτόν τέλος του, που θα γίνη με επισφράγισμα την Παρουσίαν του Κυρίου. Ο κόσμος σήμερον επιστημονικώς πετά εις τα ύψη, αλλ’ επειδή ηθικώς έρπει εις τα βρωμερώτερα πάθη, οδηγείται εις την καταστροφήν και τον αφανισμόν. Κατά την χαρακτηριστικήν λαϊκήν παροιμίαν, “όταν το μυρμήγκι βγάζη φτερά χάνεται…”.

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδες 70-71)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου