Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

« ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΕΧΘΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ;-ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ »

«Εάν σιωπήσωμεν δια την πίστιν όπου κινδυνεύει από τόσας αιρέσεις, τότε διατί καθήμεθα  τόσους χρόνους επάνω εις αυτά εδώ τα βράχια; Και πως είναι δυνατόν να δεχθώμεν τους Λατίνους χωρίς να αλλάξουν όσα έχουν παραλλάξει και συγχρόνως να ανάβωμε κάθε ημέρα το καντήλι εμπρός εις το Πρωτάτο, εις τον τόπον όπου εσφαγιάσθησαν οι ελέγξαντες τους λατινόφρονας Μοναχοί Οσιομάρτυρες, τους οποίους τιμώμεν ως Αγίους με προεξάρχοντα εν μέσω αυτών τον τότε Πρώτον ιερομάρτυρα Κοσμάν;»

(«Αξιοπρόσεκτες Πνευματικές Διδαχές», εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2022, σελίδα 13)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου