Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

« Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ; »

Το 90% των αι­τιών που αρ­ρω­σταί­νει ο άνθρωπος, εί­ναι η αμαρ­τία.
Και όταν λέμε αμαρ­τία, δεν λέμε την αμετανόητη αμαρ­τία, αλλά την μετανοημένη αμαρ­τία.
Και αυτό για­τί οι αμε­τα­νόη­τοι δεν αρρωσταίνουν!
Οι άν­θρω­ποι που βρί­σκον­ται στο βούρ­κο της αμαρ­τί­ας, μπο­ρεί να μην αρρωστήσουν ποτέ τους και να πε­θά­νουν υγιέ­στα­τοι.
Αυτή η κα­τά­στα­ση εί­ναι δείγ­μα απο­λύ­του εγκαταλείψεως του Θεού και από τώρα, είναι με το εξ­πρές στην κό­λα­ση.
Δεν θα αρ­ρω­στή­σει ποτέ, δεν θα κλά­ψει ποτέ, δεν θα υπο­φέ­ρει ποτέ.
Η ασθέ­νεια εί­ναι μια με­γά­λη ευ­λο­γία και ένα μεγάλο δώρο από το Θεό! Δεν εί­ναι τιμωρία. 
Είναι σαν να σου λέει ο Θεός:
Κέρ­δι­σες ένα λα­χείο, το οποίο θα το πληρωθείς στον πα­ρά­δει­σο! Και επει­δή θα το πληρωθούμε μετά το θά­να­τό μας, τα «χρή­μα­τα» που θα λάβουμε θα εί­ναι τοκισμένα!
Η ασθέ­νεια δι­πλά ενερ­γεί. Και εξο­φλά ο άνθρωπος ένα χρέ­ος και το­κί­ζει ένα νέο κεφάλαιο. Μας αφαι­ρεί δηλ. το γραμ­μά­τιο και μας κά­νει καταθέτες!
Μάλι­στα οι πε­ρισ­σό­τε­ροι καρ­κι­νο­πα­θείς εξαιτίας της αρ­ρώ­στιας και του πό­νου τους, πεθαίνουν  και σώ­ζον­ται!
Ο δεύ­τε­ρος λό­γος που ασθε­νού­με, εί­ναι όταν θέλει ο Θεός να μας προβιβάσει πνευματικά. Έτσι τον λο­χα­γό θα τον κάνει στρα­τη­γό, θα τον ανεβάσει.
Ο τρί­τος λό­γος που ασθε­νού­με εί­ναι η διατροφή μας. Το πολύ και μη υγιει­νό φαγητό, συμ­βάλ­λει στο να νο­σή­σει ο άνθρωπος. 
Ο τέ­ταρ­τος λό­γος εί­ναι τα μι­κρό­βια και όλοι οι μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί.
Υπάρ­χει και ένα 2% που επι­τρέ­πει ο Κύριος την ασθέ­νεια, προ­κει­μέ­νου οι άνθρωποι αυτοί να αυξήσουν τις αρε­τές τους και τα στε­φά­νια τους.
Τέλος να ανα­φέ­ρου­με, όπως βλέ­που­με και από τον βίο του αγιο­τά­του Ιώβ, ότι όλες οι ασθένειες προ­έρ­χον­ται από τον Θεό, με δική Του παραχώρηση και καμ­μία δεν προέρχεται από τον διά­βο­λο.

+Γέροντας Εφραίμ, Σκήτη Αγίου Ανδρέα, Άγιον Όρος

Facebook: Ηλίας Καλλιώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου