Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

« ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΑΡΑΤΟΣ ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ »

«Ενσάρκωσις της φιλαρχίας είναι ο επάρατος Παπισμός, κατά τον οποίον όχι η ενεργός πίστις, αλλ’ η τυφλή υπακοή εις τον Πάπαν, και εάν ακόμη ούτος διατάσση αντίθετα προς το γνήσιον πνεύμα του Ευαγγελίου, ως ηρμήνευσαν αυτό οι Αθάνατοι Πατέρες της καθολικής Εκκλησίας, συνιστάται ως το ιδεώδες, ως η υψίστη αρετή. Ο Πάπας είδωλον, ο Πάπας Θεός! Λαοί και έθνη “Αυτού και μόνον ακούετε”. –Και όχι μόνον η αξίωσις να υποταχθή σύμπας ο χριστιανικός κόσμος εις ένα και μόνον άνθρωπον περιβεβλημένον με απολυταρχικήν επί των ψυχών και των σωμάτων εξουσίαν, είναι αξίωσις αντιχριστιανική, αλλά και τα μέσα, τα οποία μεταχειρίζεται ανέκαθεν ο παπισμός προς επικράτησίν του εν τω κόσμω, είναι και αυτά αντιχριστιανικά. Πρόχειρον απόδειξιν έχομεν ημείς εν Ελλάδι τον Ουνιτισμόν. Τι δε εστί Ουνιτισμός; Δούρειος ίππος, σατανικόν μηχάνημα του Παπισμού προς εκπόρθησιν της ψυχής των Ορθοδόξων».

(«Πνευματικά Σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας-Επιτομή Άρθρων και Κηρυγμάτων», εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2008, σελίδες 49-50)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου