Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

« Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΒΙΟΥ, ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ »

«Η απιστία είναι προϊόν αμαρτωλού βίου. Δεν θα εύρετε, πατέρες, ουδαμού άθεον ηθικόν, ούτε υλιστήν με ευγένειαν συναισθημάτων. Διότι ο μεν πρώτος επτωματίσθη πρότερον ηθικώς και ύστερον ηπίστησεν, ο δε δεύτερος, περιορίσας την ζωήν του ανθρώπου εις τον κόσμον των αισθήσεων, έπαυσε να έχη επαφήν με τον υπερβατικόν κόσμον. Και πράγματι! Ως λέγει μέγας τις του Χριστιανισμού απολογητής, “ο πίπτων ηθικώς, πίπτει και κατά τας ιδέας”. Έχουν αδιάρρηκτον σχέσιν αι ιδέαι μας με την καρδίαν μας…»

(«Μεταξύ ουρανού και γης-Αγιορειτικός Μοναχισμός», εκδόσεις Παπαδημητρίου, Αθήνα 1999, σελίδα 213)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου