Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

« ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ; »

«Η πίστις της Εκκλησίας απ’ αυτά ακόμη τα σπάργανά της ήτο πάντοτε, ότι ο Κύριος οπωσδήποτε θα επανέλθη εις την γην την ημέραν, την οποίαν έχει ορίσει δια να κρίνη τον κόσμον. Ουδέποτε η Εκκλησία επίστευσεν, ότι πριν έλθη η Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξη χρονική περίοδος, κατά την οποίαν θα αγιοποιηθή ο κόσμος, και ότι κατόπιν θα παρασυρθή εκ νέου, θα αποστατήση, θα εκμαυλισθή και θα σατανοποιηθή. Η πίστις αυτή της Εκκλησίας δεν στηρίζεται εις αόριστα πράγματα αλλ’ εις την Παράδοσιν και ιδίως εις την Καινήν Διαθήκην. Και οι άγιοι μεγάλοι Πατέρες και η Καινή Διαθήκη ουδαμού αναφέρουν περί μεσοβασιλείας. Οι Απόστολοι Παύλος και Ιάκωβος ομιλούν καθαρώς περί του επικειμένου ερχομού του Κυρίου.

Και ο ίδιος ο Κύριος αφιέρωσεν ολόκληρον κεφάλαιον εις την Δευτέραν Παρουσίαν, με εξαγγελίαν όλων των σημείων εν ουρανώ και επί γης, τα οποία θα προηγηθούν αυτής. Αλλά και οι άγιοι Πατέρες Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Εφραίμ, Κύριλλος Ιεροσολύμων και Δαμασκηνός έγραψαν θαυμασίους λόγους εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου. Η δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ουδέ λέξιν αναφέρει δια μίαν ένδοξον μεσοβασιλείαν».

(«Σημεία της συντελείας του κόσμου», Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Κ. Κομπούγια, εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήνα 1984 [3], σελίδα 31)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου